1. A Szolgáltató

1.1. A www.tudomanyeseletmod.hu online áruházat és a www.okosmagos.hu oldalt a Pilis-Vet Életmód Betéti Társaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisfaludy utca 48.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 13-06-031588 ; adószám: 20159546-2-13; a továbbiakban: „Szolgáltató”) üzemelteti.

1.2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Telefon: 06-207722220
E-mail: info@tudomanyeseletmod.hu

2. A szolgáltatás igénybevétele

2.1. A megrendelések leadása a www.tudomanyeseletmod.hu internetes áruházban és a www.okosmagos.hu oldalon elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a info@tudomanyeseletmod.hu email címen. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A Szolgáltató egyedi döntései alapján a telefonon, faxon, e-mailen vagy levélben leadott rendeléseket is teljesít, azonban azokat nem a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet keretei között.

2.2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

2.3. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) tartalmazza.

A Rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja.
Kézhezvételi időpont házhozszállítás esetében a postától történő átvétel időpontja.
A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza a Szolgáltató címére és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát.
A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.
Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
Nem gyakorolhatja az elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának vásárlása esetében, ha a csomagolást felbontotta.
Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként a Szolgáltató elengedett a házhoz szállításkor.
Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

 

A Rendelet irányadó rendelkezései:
2. § (1) A vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót
     tájékoztatni:
a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről)
     azonosításra alkalmas módon;
b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;
c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező
    terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos
    költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;
d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
e) az elállás jogáról (4. és 5. §);
f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;
h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben
     foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.
(2) A vállalkozás az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen,
      közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon
      köteles eleget tenni.
(3) Ha a vállalkozás telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, a
      telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét),
      székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét
      kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.
3. § (1) A vállalkozás köteles a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakról való tájékoztatást írásban – papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón – a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, ezt az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de – kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik – legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti írásbeli megerősítésnek a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában
     foglaltakon túl tartalmaznia kell:
a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit,
     ideértve a 4.§ (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat,
     továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti
     meg;
b) a vállalkozás azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a
     fogyasztó panaszait érvényesítheti;
c) az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető
     kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat);
d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy
     tartama az egy évet meghaladja.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján
     egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a
     távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen
     esetben is tájékoztatni kell a vállalkozásnak a (2) bekezdés b) pontjában
     meghatározott címéről.
(4) E § alkalmazásában tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a fogyasztó
      számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig
      történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal
      történő megjelenítését.
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének
     napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést,
     ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a
     termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha
     eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek
     kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a
     szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja
      szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b)
      pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon
      belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó
      akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától
      számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a
      fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de
      legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával
      kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem
      terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű
      használatából eredő kárának megtérítését.
5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. §
      szerinti elállási jogot
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő
     lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára,
     illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve
     amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy
     amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó
     szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.

2.4. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Műszaki termékek esetében erre az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség, ezt követően a garanciális szervizhez kell fordulni. A kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végezzük el.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Rendelet és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

2.5. A Szolgáltató a kapcsolat menüpontban megjelölt elérhetőségeken az által nyújtott szolgáltatásokról, értékesített termékekről, a weboldal használatáról szívesen nyújt további tájékoztatást.

2.6. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

2.7. Szolgáltató a vásárlás tekintetében létrejövő szerződés megkötéséig bármikor jogosult a szolgáltatásai feltételein változtatni. A Szolgáltató ajánlatain bármikor jogosult változtatni.

3. Szállítási feltételek

3.1. A Szolgáltató a szállítási díjakat pontosan közli a vevővel, így az már a vásárlás előtt ismert lesz a vevő számára.

3.2. A vevő által megvásárolt termékek kiszállításának formái:

a) postai csomagküldés:
Bármilyen megrendelt termék kiszállítása a GLS segítségével történik. A termék kifizetése előre átutalással történik. A termék árát és a csomagküldés díját kell a vevőnek megtérítenie. A csomagküldés díjszabása a megrendelt termékek árától függően az alábbi táblázat alapján határozhatók meg.

b) postai utánvétel:
A vevő kérésének megfelelően a megrendelt termék árát előre átutalás helyett postai utánvéttel is teljesítheti, ekkor a termék árát és a csomagküldés díját a GLS futár munkaidőben történő kiszállítás időpontjában készpénzben is teljesítheti. A csomagküldés díjszabása a megrendelt termékek árától függően az alábbi táblázat alapján határozhatók meg.

 

Belföldi postai szállítási díjak


Előre fizetés (átutalás esetén)
0-10.000 Ft-ig            890 Ft
10.000-20.000 Ft-ig  150 Ft
20.000 Ft felett          INGYENES 

 

Utánvéttel (fizetés átvételkor)
0-10.000 Ft-ig            1260 Ft
10.000-20.000 Ft-ig  400 Ft
20.000 Ft felett          INGYENES

 

3.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos feltételek esetén (nagy rendelési érték, szokásoshoz képest nagy mennyiség, stb.) a megrendelést csak és kizárólag egyedi írásbeli szerződés megkötése esetén teljesíti, mely esetben a vevőt tájékoztatja arról, hogy csak szerződés megkötését követően teljesít, a létrejött szerződés feltételei szerint.

4. Hatály és módosítás

4.1. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely szolgáltatás használatával a felhasználó elfogadja a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

5.3. A felhasználó a 5.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

5.4. A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a Szolgáltató fentiekben megjelölt ügyfélszolgálatán.

 

Budapest, 2015. november 7.

Pilis-Vet Életmód Könyvkiadó Betéti Társaság

Megosztom

Szerző:
Tóth Gábor

Bővebben » Tóth Gábor

Eseménynaptár

[events_calendar long_events=0 ]